Chủ Nhật, 17/11/2019
News
Home » Thủ Thuật » Windowns » Bảng mã Alt Code để tạo các ký hiệu lạ

Bảng mã Alt Code để tạo các ký hiệu lạ

Bạn muốn tạo ra các biểu tượng lạ như thế này chẵng hạn: ♥ ♦ ♣ ♠ :cuoi:

Đối với Windowns sử dụng tổ hợp phím Alt + [Number]. Đưới đây là bảng mã Alt từ 0 đến 255.

Symbol Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
§ 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
space 32
! 33
34
# 35
$ 36
% 37
& 38
39
( 40
) 41
* 42
+ 43
, 44
45
. 46
/ 47
0 48
1 49
2 50
3 51
4 52
5 53
6 54
7 55
8 56
9 57
: 58
; 59
< 60
= 61
> 62
? 63
@ 64
A 65
B 66
C 67
D 68
E 69
F 70
G 71
H 72
I 73
J 74
K 75
L 76
M 77
N 78
O 79
P 80
Q 81
R 82
S 83
T 84
U 85
Symbol Number
V 86
W 87
X 88
Y 89
Z 90
[ 91
\ 92
] 93
^ 94
_ 95
` 96
a 97
b 98
c 99
d 100
e 101
f 102
g 103
h 104
i 105
j 106
k 107
l 108
m 109
n 110
o 111
p 112
q 113
r 114
s 115
t 116
u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
{ 123
| 124
} 125
~ 126
127
Ç 128
ü 129
é 130
â 131
ä 132
à 133
å 134
ç 135
ê 136
ë 137
è 138
ï 139
î 140
ì 141
Ä 142
Å 143
É 144
æ 145
Æ 146
ô 147
ö 148
ò 149
û 150
ù 151
ÿ 152
Ö 153
Ü 154
¢ 155
£ 156
¥ 157
158
ƒ 159
á 160
í 161
ó 162
ú 163
ñ 164
Ñ 165
ª 166
º 167
¿ 168
169
¬ 170
Symbol Number
½ 171
¼ 172
¡ 173
« 174
» 175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
α 224
ß 225
Γ 226
π 227
Σ 228
σ 229
µ 230
τ 231
Φ 232
Θ 233
Ω 234
δ 235
236
φ 237
ε 238
239
240
± 241
242
243
244
245
÷ 246
247
° 248
249
· 250
251
252
² 253
254
255

Ngoài ra còn nhiều ký tự đặc biệt hơn mình sẽ giới thiệu sau.
Cũng cách sử dụng là Alt+[number] nhưng nhiều số hơn :cuoi:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (1 votes, average: 10,00 out of 10)
Loading...

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:cuoi: :hix: :hihihi: :kiss: :sexy: :dotay: :ngacnhien: :oh: :love: more »