Thứ Bảy, 07/12/2019
News
Home » Tutorial - Series » SQL Tutorial » Câu lệnh SQL SELECT DISTINCT

Câu lệnh SQL SELECT DISTINCT

LỆNH SQL: SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để trả về các giá trị riêng biệt (khác nhau).

Đôi khi trong một bảng, có một cột có nhiều giá trị trùng nhau (duplicate values), tuy nhiên bạn chỉ muốn lấy những giá trị duy nhất có trong cột đó.

Câu lệnh DISTINCT có thể được dùng để trả về những giá trị duy nhất mà không trùng lặp đó.

Cú pháp:

Ví dụ:

Demo Database

Trong hướng dẫn này mình dùng CSDL có một bảng “Customers” như bên dưới:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Câu lệnh dưới đây sẽ lấy ra những giá trị duy nhất không trùng lặp của cột “City” trong bảng “Customers” bên trên

Sau khi thực thi lệnh trênh thì kết quả trả về là:

City
Berlin
London
Luleå
México D.F.

Để thử nghiệm, các bạn có thể vào đây

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:cuoi: :hix: :hihihi: :kiss: :sexy: :dotay: :ngacnhien: :oh: :love: more »