Chủ Nhật, 17/11/2019
News
Home » Thiết kế website » Ký tự đặc biệt cho HTML ISO 8859-1

Ký tự đặc biệt cho HTML ISO 8859-1

HTML Special Characters ISO 8859-1

Chú ý: Các kỹ tự chỉ nằm trong hai dấu nháy “ ” và không có khoảng trắng.
Hãy xóa các khoảng trắng đi nếu có!

Care of ℅                     “& # 8453;”
Commercial at @           “& # 64;”
Copywrite symbol ©     “& copy;”
Registered symbol ®     “& reg;”
Trademark symbol ™   “& trade;”King ♔              “& # 9812;”
Queen ♕            “& # 9813;”
Castle ♖            “& # 9814;”
Bishop ♗            “& # 9815;”
Knight ♘            “& # 9816;”
Pawn ♙              “& # 9817;”
Black King ♚      “& # 9818;”
Black Queen ♛    “& # 9819;”
Black Castle ♜    “& # 9820;”
Black Bishop ♝   “& # 9821;”
Black Knight ♞   “& # 9822;”
Black Pawn ♟    “& # 9823;”Hearts ♥                  “& hearts;”
Clubs ♣                  “& clubs;”
Spades ♠                “& spades;”
Diamonds ♦             “& diams;”
Hearts-clear ♡          “& #9825;”
Clubs-clear ♧            “& #9831;”
Spades-clear ♤          “& #9828;”
Diamonds-clear ♢     “& #9826;”Number 0-9 0      “& #48 – 57”
Number 1-20 ①     “& #9312 – 9331”
Number 1-20 ⑴     “& #9332 – 9351”
Number 1-20 ⒈     “& #9352 – 9371”
Number 1-10 ❶     “& #10102 – 10111”
Number 1-10 ➀     “& #10112 – 10121”
Number 1-10 ➊     “& #10122 – 10131”
Letters A-Z A       “& #65 – 90”
Letters a-z a       “& #97 – 122”
Letters a-z ⒜       “& #9372 – 9397”
Letters A-Z Ⓐ       “& #9398 – 9423”
Letters a-z ⓐ       “& #9424 – 9449”Star ★                  “& #9733;”
Unfilled Star; ☆     “& #9734;”
Star ✩                 “& #10025;”
Star ✪                 “& #10026;”
Star ✫                 “& #10027;”
Star ✬                 “& #10028;”
Star ✭                 “& #10029;”
Star ✮                 “& #10030;”
Star ✯                 “& #10031;”
Unfilled Star ✰     “& #10032;”Telephone ☎                 “& #9742;”
Unfilled Telephone ☏     “& #9743;”
Telephone ✆                 “& #9990;”Moon ☽         “& #9789;”
Moon ☾         “& #9790;”
Sun ☼            “& #9788;”
Sun ☀            “& #9728;”
Clouds ☁       “& #9729;”
Umbrella ☂    “& #9730;”
Snow ☃         “& #9731;”
Showers ☄     “& #9732;”Check Box Clear ☐     “& #9744;”
Check Mark Box ☑      “& #9745;”
Xcheck Mark Box ☒     “& #9746;”
Check Mark ✓           “& #10003;”
Check Mark ✔           “& #10004;”
Xcheck Mark ☓          “& #9747;”
Xcheck Mark ✕          “& #10005;”
Xcheck Mark ✖          “& #10006;”
Xcheck Mark ✗          “& #10007;”
Xcheck Mark ✘          “& #10008;”
Xcheck Mark ╳           “& #9587;”Arrows ☇     “& #9735;”
Arrows ➔     “& #10132;”
Arrows ➘     “& #10136;”
Arrows ➙     “& #10137;”
Arrows ➚     “& #10138;”
Arrows ➛     “& #10139;”
Arrows ➜     “& #10140;”
Arrows ➝     “& #10141;”
Arrows ➞     “& #10142;”
Arrows ➟     “& #10143;”
Arrows ➠     “& #10144;”
Arrows ➡     “& #10145;”
Arrows ➢     “& #10146;”
Arrows ➣     “& #10147;”
Arrows ➤     “& #10148;”
Arrows ➥     “& #10149;”
Arrows ➦     “& #10150;”
Arrows ➧     “& #10151;”
Arrows ➨     “& #10152;”
Arrows ➩     “& #10153;”
Arrows ➪     “& #10154;”
Arrows ➫     “& #10155;”
Arrows ➬     “& #10156;”
Arrows ➭     “& #10157;”
Arrows ➮     “& #10158;”
Arrows ➯     “& #10159;”
Arrows ➱     “& #10161;”
Arrows ➲     “& #10162;”
Arrows ➳     “& #10163;”
Arrows ➴     “& #10164;”
Arrows ➵     “& #10165;”
Arrows ➶     “& #10166;”
Arrows ➷     “& #10167;”
Arrows ➸     “& #10168;”
Arrows ➹     “& #10169;”
Arrows ➺     “& #10170;”
Arrows ➻     “& #10171;”
Arrows ➼     “& #10172;”
Arrows ➽     “& #10173;”
Arrows ➾     “& #10174;”
Arrow ⇔     “& hArr;”Triangles ▲    “& #9650;”
Triangles △    “& #9651;”
Triangles ▴     “& #9652;”
Triangles ▵     “& #9653;”
Triangles ▶     “& #9654;”
Triangles ▷     “& #9655;”
Triangles ▸     “& #9656;”
Triangles ▹     “& #9657;”
Triangles ►    “& #9658;”
Triangles ▻     “& #9659;”
Triangles ▼    “& #9660;”
Triangles ▽    “& #9661;”
Triangles ▾     “& #9662;”
Triangles ▿     “& #9663;”
Triangles ◀     “& #9664;”
Triangles ◁     “& #9665;”
Triangles ◂     “& #9666;”
Triangles ◃     “& #9667;”
Triangles ◄    “& #9668;”
Triangles ◅     “& #9669;”Hands ☚     “& # 9754;”
Hands ☛     “& # 9755;”
Hands ☜     “& #9756;”
Hands ☝     “& #9757;”
Hands ☞     “& #9758;”
Hands ☟     “& #9759;”
Hands ✌     “& #9996;”
Hands ✍     “& #9997;”Music ♩     “& #9833;”
Music ♪     “& #9834;”
Music ♫     “& #9835;”
Music ♬     “& #9836;”Asterisks/Separators/Bullets
Asterisks *       “& #42;”
Asterisks ∗     “& lowast;”
Asterisks ✠     “& # 10016;”
Asterisks ✢     “& # 10018;”
Asterisks ✣     “& # 10019;”
Asterisks ✤     “& # 10020;”
Asterisks ✥     “& # 10021;”
Asterisks ✦     “& # 10022;”
Asterisks ✧     “& # 10023;”
Asterisks ✱     “& # 10033;”
Asterisks ✲     “& # 10034;”
Asterisks ✳     “& # 10035;”
Asterisks ✴     “& # 10036;”
Asterisks ✵     “& # 10037;”
Asterisks ✶     “& # 10038;”
Asterisks ✷     “& # 10039;”
Asterisks ✸     “& # 10040;”
Asterisks ✹     “& # 10041;”
Asterisks ✺     “& # 10042;”
Asterisks ✻     “& # 10043;”
Asterisks ✼     “& # 10044;”
Asterisks ✽     “& # 10045;”
Asterisks ✾     “& # 10046;”
Asterisks ✿     “& # 10047;”
Asterisks ❀     “& # 10048;”
Asterisks ❁     “& # 10049;”
Asterisks ❂     “& # 10050;”
Asterisks ❃     “& # 10051;”
Asterisks ❄     “& # 10052;”
Asterisks ❅     “& # 10053;”
Asterisks ❆     “& # 10054;”
Asterisks ❇     “& # 10055;”
Asterisks ❈     “& # 10056;”
Asterisks ❉     “& # 10057;”
Asterisks ❊     “& # 10058;”
Asterisks ❋     “& # 10059;”
Asterisks ❖     “& # 10070;”Brackets (           “& #40;”
Brackets )           “& #41;”
Brackets [           “& #91;”
Brackets ]           “& #93;”
Brackets {           “& #123;”
Brackets }           “& #125;”
Brackets «           “& #171;”
Brackets »           “& #187;”
Brackets ‹           “& #8249;”
Brackets ›           “& #8250;”
Brackets ⋘       “& #8920;”
Brackets ⋙       “& #8921;”Less than <          “& lt ;”
Greater than >     “& gt;”Dollars $                “& #36;”
Euro €                  “& euro;”
Cents ¢                 “& cents;”
Currency ¤            “& curren;”
Pound Sterling £    “& pound;”
Yen ¥                   “& yen;”Fraction ¼     “& frac14;”
Fraction ½     “& frac12;”
Fraction ¾     “& frac34;”
Fraction ⅓     “& #8531;”
Fraction ⅔     “& #8532;”
Fraction ⅕     “& #8533;”
Fraction ⅖     “& #8534;”
Fraction ⅗     “& #8535;”
Fraction ⅘     “& #8536;”
Fraction ⅙     “& #8537;”
Fraction ⅚     “& #8538;”
Fraction ⅛     “& #8539;”
Fraction ⅜     “& #8540;”

Fraction ⅝     “& #8541;”
Fraction ⅞     “& #8542;”Horizontal Line        –          “& ndash;”
Longer Horizontal Line —    “& mdash;”Pencils ✎     “& #9998;”
Pencils ✏     “& #9999;”
Pencils ✐     “& #10000;”Cross ✙                                “& #10009;”
Cross ✚                                “& #10010;”
Cross ✛                                “& #10011;”
Cross ✜                                “& #10012;”
Cross ✝                                “& #10013;”
Cross ✞                                “& #10014;”
Cross ✟                                “& #10015;”
Star of David (Jewish) ✡        “& #10017;”
Crescent Moon (Muslim) ☪     “& #9770;”Scissors ✂     “& #9986;”
Scissors ✄     “& #9988;”Airplane ✈                 “& #9992;”
Ampersand &              “& amp;”
Blank space                 “& nsbp;”
Bullet •                       “& bull;”
Degree °                     “& deg;”
Envelope ✉               “& #9999;”
Heart ❤                     “& #10084;”
Paragraph ¶                “& para;”
Poison ☠                   “& 9760;”
USSR ☭                    “& 9773;”
Summary ∑                “& sum;”
Unfilled Diamond ◊     “& loz ;”

 Xem thêm bài viết Alt + Code

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars6 Stars7 Stars8 Stars9 Stars10 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

:cuoi: :hix: :hihihi: :kiss: :sexy: :dotay: :ngacnhien: :oh: :love: more »