Thứ Bảy, 07/12/2019
News
Home » Tutorial - Series » SQL Tutorial

SQL Tutorial

Câu lệnh SQL SELECT DISTINCT

LỆNH SQL: SELECT DISTINCT Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để trả về các giá trị riêng biệt (khác nhau). Đôi khi trong một bảng, có một cột có nhiều giá trị trùng nhau (duplicate values), tuy nhiên bạn chỉ muốn lấy những giá trị duy nhất có trong cột đó. Câu lệnh DISTINCT có thể được dùng để ... Read More »